Číňan by Henning Mankell

ČíňanČíňan by Hen­ning Man­kell

My rating: 1 of 5 stars

Prv­ní tře­ti­na kníž­ky byla veli­ce čti­vá, až napí­na­vá. Potom zača­lo popi­so­vá­ní “rudé” minu­los­ti soud­ky­ně, ale ješ­tě to šlo — až do chví­le, kde se vrá­ti­la zpět z Číny. Popis sou­bo­je čín­ských sou­ro­zen­ců, pro­špi­ko­va­ný komu­nis­tic­kým mani­fes­tem a úva­ha­mi nad dal­ším smě­řo­vá­ním Číny, to už na mě bylo moc. Kníž­ku jsem nedo­če­tl, posled­ní pozi­ce 7253. Ško­da peněz.

View all my reviews