Chronobundus

wpid-snapseed-12.jpegAch jo, vypa­dá to, že jsem chy­til dal­ší virus. Po náka­ze zákeř­ným kme­nem bacillus břitvo­mi­lus, jehož násled­ky postup­ně úspěš­ně regu­lu­ji tak, aby mi při­ná­šel radost, se u mě začí­na­jí pro­je­vo­vat váž­né pří­zna­ky chro­no­bun­du­su. Prv­ní pro­je­vy jsou hro­zi­vé; jakmi­le zamhou­řím oko, vyvsta­nou pře­de mnou růz­no­ba­rev­né cifer­ní­ky s roz­to­div­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré se v šíle­ném der­viš­ském tan­ci pro­ře­zá­va­jí do mé peně­žen­ky. Mrka­jí na mě datumov­kou, při­čemž někte­ří posti­že­ní jedin­ci ji mají na pozi­ci šest a někte­ří dokon­ce, moc­ná pří­ro­do, na pozi­ci 4! Nej­hor­ší ale je, když hro­zi­vé cifer­ní­ky ve snu nema­jí podo­bu kru­hu ale obdél­ní­ku, čtver­ce, či dokon­ce troj­ú­hel­ní­ku! Někte­ré z těch­to výtvo­rů jsou nato­lik fri­vol­ní, že mě zce­la nesty­da­tě nechá­va­jí, abych se jim díval pod suk­ni. Ano, je vidět úpl­ně všech­no. Sodo­ma­go­mo­ra, sva­tá panen­ko Marie pod­sr­pen­ská, vidíš to?

Powered by Jour­ney.

via IFTTT