Chronobundus útočí

image
 
Chro­no­bun­dus úto­čí plnou silou. Za posled­ní měsíc jsem kou­pil tro­je hodin­ky pro sebe, jed­ny pro man­žel­ku a jed­ny pro syna. Jen­že i jeho zákeř­ný virus napa­dl a začí­ná ho ovlá­dat. Syno­vi již nesta­čí Casia, chtěl by, abych mu věno­val oran­žo­vé Ori­en­ty. A to mu je tepr­ve deset. Už i Eva pro­ka­zu­je jis­té pří­zna­ky náka­zy. Nedáv­no se zmí­ni­la, že mlu­vi­la s oso­bou, kte­rá měla na ruce “hodin­ky” Tommy Hil­fin­ger… Jedi­ný, kdo zatím odo­lá­vá, je Kačka.