Chronobundus se šíří

Zlý a nebez­peč­ný virus chro­no­bun­dus má novou oběť. Stal se jí můj dese­ti­le­tý syn. Nabí­dl jsem mu hodin­ky, kte­ré jsem zakou­pil pod vli­vem viru. On bohu­žel nejen, že hodin­ky neod­mí­tl, on je s nad­še­ním a obrov­skou rados­tí při­jal a jal se je nosit. A díky tomu se ho virus veli­ce rych­le zmoc­nil. Nyní si se mnou chce syn poví­dat o hodin­kách. Vyzví­dá jaké jsou dru­hy, z čeho jsou vyro­be­ny, jaký je roz­díl mezi quar­tz a mecha­nic­ký­mi. Míjí­me auto na kři­žo­vat­ce a on najed­nou: “Hele jaký má ten řidič ved­le hodin­ky!”

Má své hodin­ky moc rád a bojí se o ně. Při prv­ním kou­pá­ní je vůbec nechtěl vzít do vody a radě­ji je ukli­dil do taš­ky. Ale je to kluk. Tak­že to dlou­ho nevy­dr­žel a když snad sto­krát ujis­til, že jsou oprav­du vodo­těs­né a že se jim ve vodě nic nesta­ne, opa­tr­ně je pono­řil, aby se vzá­pě­tí oka­mži­tě pře­svěd­čil, že jdou 🙂