Chronobundus má první oběť

hodinkypromatyhoZlý a obá­va­ný vir Chro­no­bun­dus, o kte­rém jsem již psal, má prv­ní oběť. Posed­lý tím­to zákeř­ným vetřel­cem jsem nedo­ká­zal odo­lat šíle­né­mu nutká­ní už koneč­ně kou­pit něja­ké hodin­ky. Malá lest, kdy jsem na tchýni vydin­dal zla­té Prim­ky po Lud­víč­ko­vi, bohu­žel neza­bra­la. Snad za to může také fakt, že jsem tyto hodin­ky odne­sl k hodi­ná­ři na ser­vis, na mís­to abych je nosil. Nuže jsa ovliv­něn tou­to náka­zou jsem objed­nal hodin­ky z baza­ro­vé­ho vlák­na na fóru paci­en­tů trpí­cích stej­nou náka­zou. Svou lač­nost mas­ku­ji tím, že tvr­dím, že to jsou hodin­ky pro mého syna Maty­á­še. Taj­ně dou­fám, že se mu nebu­dou líbit na nebu­de je chtít nosit.