Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004. 

Hello Petra, nice to meet you

Yes­ter­day night I was wai­ting for my new-to-be com­pa­ni­on to arri­ve, but the traf­fic was terri­bly slow, no won­der I fell asle­ep befo­re she finally arri­ved. This very mor­ning I took a deep bre­ath and had a look at her. Wow, she’s young, tall, slim, very attracti­ve with low demands and lots of hot things to offer. Her name’s Petra.…

Három nap meleg vízben

Po dvou vyne­cha­ných pod­zi­mech se nám letos opět naskyt­la mož­nost strá­vit jeden pro­dlou­že­ný pod­zim­ní víkend v ter­mál­ních láz­ních v Šár­va­ru v Maďar­sku. Popr­vé jsme byli v Hévi­zu a jez­di­li se kou­pat do Zala­ka­ro­še a vyzkou­še­li Kéhi­du, dru­hý rok jsme zakot­vi­li v Büku, zku­si­li tam­ní ter­mál a potom jez­di­li do Šár­va­ru. Násled­ně jsme dva roky vyne­cha­li, nu a letos, dou­fá­me, jsme tra­di­ci obno­vi­li. V Šár­va­ru při­sta­vi­li celé…

Watching Under the Dome

Podiv­nos­ti až nesmys­ly v prá­vě sle­do­va­ném seri­á­lu [list style=“idea”] Epi­de­mie menin­gi­ti­dy vylé­če­na psy­cho­lož­kou běž­ný­mi anti­bi­o­ti­ky za jeden den Voj­sko za kopu­lí s oby­va­te­li měs­ta neko­mu­ni­ku­je ani pro­střed­nic­tvím napří­klad nápi­sů, byť je kopu­le prů­hled­ná Elek­tric­ké vede­ní je pře­ru­še­no, proud vypa­dl, ale voda jim stá­le teče, vodo­vod­ní potru­bí pře­ru­še­no neby­lo? [/list]  

Roční bilance

Před měsí­cem to byl rok, co jsem se zbláz­nil a zalo­žil ten­to náš rodin­ný web. Vlast­ní domé­nu jsem chtěl vždy a webo­vé strán­ky něko­li­krát vyzkou­šel — asi nej­ú­spěš­něj­ším pro­jek­tem byl web čes­kých uži­va­te­lů OS/2. Tuším, že finál­ním pod­ně­tem pro zakou­pe­ní domé­ny a web­hos­tingu byl něja­ký pří­spě­vek na G+, kde autor psal o Wedo­su, objed­ná­ní domé­ny a web­hos­tingu bylo dílem pár…

Úspěch v Brně

Po prv­ním mís­tě v kra­ji, dru­hém v Čechách, umís­ti­la se dnes Kat­či­na sku­pi­na Move21 na bron­zo­vém mís­tě v Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v Brně! Gratulujume!

Tipy a vychytávky pro Debian edici distribuce Linux Mint

Linux Mint je skvě­lá dis­tri­buce, kte­rá fun­gu­je out-of-the-box. Vyni­ka­jí­cí je, že běží obstoj­ně rych­le i na kom­pech, kte­ré pou­ží­va­jí děti, jeden Athlon 3600+ s 1,7 GB RAM a nadu­pa­nou gra­fic­kou kar­tou, i na Pen­tiu 4 3.4 GHz s jed­ním gigem pamě­ti. Ovla­da­če veš­ke­ré­ho HW nejsou abso­lut­ně žád­ným pro­blé­mem. U dětí je to oprav­du nain­sta­luj a jeď, na mém noťa­su je vhod­né ješ­tě něco dopl­nit. Většinou…

Aktuální překlady

Hla­va děra­vá si musí vše zapsat. Tak­že pro­jek­ty, na jejichž pře­kla­dech se podí­lím nebo je vedu. Lea­flet Maps Mar­ker Free/Pro < Glot­Press Tita­ni­um Bac­kup Translati­ons — Crow­din Jui­ce­De­fen­der Translati­ons — Crow­din Pla­yer­Pro Translati­ons — Crow­din Smart Key­bo­ard Translati­ons — Crow­din cloud­print andro­id Translati­ons — Crow­din Czech (cs) : Tem­pla­te “cin­na­mon” : Translati­ons : Series isadora :…