Zasněženým besednickem

Zůsta­li jsme na Sil­vest­ra sami doma a tak jsme si Evou a Hemim udě­la­li tako­vý malý výlet do blíz­ké­ho oko­lí Budějc. Besed­nic­ko máme moc rádi a ani ten­to­krát nás nezklamalo. 

Miletínky

Cha­lu­pa má skrom­něj­ší pod­mín­ky, v pří­ze­mí  je kuchyň, spo­le­čen­ská míst­nost a záchod, v 1. poscho­dí jsou 4 poko­je vět­ši­nou po 2–3 válen­dách, 1 záchod, 1 spr­cha a umy­va­dlo, 2. poscho­dí asi taky tak podob­ně. Na vyba­ve­ní poko­jů je nej­lep­ší to, jak pozna­me­nal jeden z účast­ní­ků, že se tam není co roz­bít. Stav a styl zaří­ze­ní se dá popsat cel­kem jed­no­du­še a výstiž­ně dvě­ma slo­vy: Zla­tá osm­de­sá­tá :-). V kuchyni…

Vltava u Záluží

Po del­ší době jsme se při jed­né z našich pra­vi­del­ných odpo­led­ních vychá­zek s Hemim vypra­vi­li do námi dosud nepro­bá­da­ných kon­čin. V Zálu­ží už jsme kdy­si byli při odlo­vu něko­li­ka kešek v oko­lí, ale k Vlta­vě jsme odtud ješ­tě nikdy nespus­ti­li :-). Ces­tič­ku, kte­rá byla vyzna­če­na na mapě bohu­žel pře­ru­ši­la čer­stvá ora­ni­ce, ale i tak se nám poved­lo najít les­ní ces­tu sle­du­jí­cí vrs­tev­ni­ci a nako­nec sejít…

Po dlouhé době na keškách

Od stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jestli…

Výšlap na Kamenec

Kame­nec (1072 m) je nej­vyš­ším vrchlo­lem čes­ké čás­ti Novo­hrad­ských hor. Leží asi tři kilo­me­t­ry od Poho­ří na Šuma­vě, ke stát­ní hra­ni­ci je to z něj asi 400 met­rů. Auto jsme necha­li na par­ko­viš­ti na kon­ci Poho­ří a vyda­li se po zele­né znač­ce. Po chví­li jsme opus­ti­li ves­ni­ci a kolem nově opra­ve­né­ho síd­la (ne pří­liš vkus­ně opra­ve­né­ho) se vyda­li po pol­ní ces­tě doprostřed…

Kolem Černé

Rela­tiv­ně krát­ká a nená­roč­ná pro­cház­ka kolem říč­ky Čer­ná, klid­nou kra­ji­nou prak­tic­ky bez lidí. Sle­du­je­me nauč­nou stezku, kte­rá nás pro­ve­de pod zří­ce­ni­nou hra­du Sokol­čí, kdo chce najít zde ukry­tou keš­ku bude se muset vydrá­pat až naho­ru. Krpál je to sluš­ný, stej­ně jako výhled ze zho­ra. Ten si ale moc neu­ži­je­te, máte-li s sebou kro­mě geo­ro­bot­ka i geopsa. Jedi­ným řešením…

Výšlap na Kleť

Chys­ta­li jsme se na vycház­ku s choďáč­ky v Pís­ku, ale na posled­ní chví­li jsme zjis­ti­li, že se vycház­ka odklá­dá. A pro­to­že jsme byli při­pra­ve­ni vyra­zit, jen jsme změ­ni­li cíl ces­ty — na Kleť. Je to s podi­vem, a je to také vel­ká han­ba, že jsme s Evou byli na Kle­ti popr­vé spo­leč­ně, pěš­ky. Jeli­kož byla ces­ta pěk­ná, rozu­měj lidu­prázd­ná, moc se…

Novoroční chodská vycházka

Kona­lo se ve Vodňa­nech, 4. led­na 2014. Účast­ni­lo se 9 chod­ských psů se svý­mi rodi­na­mi. Dél­ka tra­sy: 9,2 km Prů­běh: bez závad Poča­sí: zata­že­no, ke kon­ci déšť Zastáv­ky na tra­se: studán­ka a kap­le sv. Maří Mag­da­le­ny u Chel­čic, nový Libě­cho­vic­ký zámek, hos­po­da v Libě­cho­vi­cích. Záznam tra­sy a mapa: Fotky: 

Vycházka na Lipně

V sobo­tu jsme si ráno vyje­li s Evou a Hemim na Římov a odpo­led­ne jsme k tomu při­da­li výlet na Lip­no. Pro­šli jsme se po sta­ré ces­tě od par­ko­viš­tě ke sjez­dov­kám. Naho­ře už byla doce­la zima, ale Hemi si to užil 🙂

První výstava

Ve svých čtyřech měsí­cích a jed­nom týd­nu se Hammy zúčast­nil své prv­ní psí výsta­vy. Zatím pou­ze jako divák, ale příš­tě už to bude doo­prav­dy. Potka­li jsme se s “naším cho­va­te­lem”, panem Perout­kou a k naší vel­ké úle­vě jsme byli pochvá­le­ni. Hammy­ho sedm­náct kilo bylo shle­dá­no napros­to vyho­vu­jí­cí­mi, líbi­li jsme se :-). Dal­ší výsta­va bude 30. břez­na. Fot­ky z dneška: [nggalle­ry id=54]

Výlet na Hojnou Vodu

V nedě­li jsme jeli pro Kač­ku do Hor­ní Strop­ni­ce, kde měla sou­stře­dě­ní s TC Move21, a tak jsme toho vyu­ži­li s tím, že si udě­lá­me vycház­ku na Hoj­nou Vodu. Jak jsme záhy po pří­jez­du zjis­ti­li, byl náš nápad vyšláp­nout si smě­rem na Kra­ví horu dost naiv­ní, vzhle­dem k výš­ce sně­ho­vé peři­ny, kte­rá na  ces­tě leže­la. A tak jsme se vyda­li alespoň…

Rachoč

Po dlou­hé době jsme se vyda­li na geo­vý­let, popr­vé s Ham­mon­dem. Už tedy nejsme 4KvonRoudné, ale 4+1KvonRoudné :-). Kač­ka měla nápad, že bychom se moh­li jet podí­vat k Besed­ni­ci, kde jsme si uži­li už pár pěk­ných pro­chá­zek. A že bychom se moh­li pochlu­bit u Císa­řů na Zele­ném kame­ni, jaké­ho máme pěk­né­ho psa. Z aktu­ál­ních kešu­lí jsme si vybra­li Rachoč (GC3JBJP),…