U zubaře

Pod šest­kou vle­vo dole mám ložis­ko lokál­ní infek­ce — zadě­láv­ku na poten­ci­o­nál­ní prů­ser. Tak­že zub musí ven. Je to blbé, pro­to­že o sed­mič­ku a osmič­ku na téže stra­ně huby jsem při­šel ráno po sva­teb­ní noci. Šest­ky vle­vo je můj jedi­ný zla­tý zub — tedy korun­ka. V pon­dě­lí 7. 10. 2013 jsem se ve 13:00 dosta­vil do čekár­ny mé zubař­ky. Hubu…

Správa aplikací na Playbooku přes www

Vše, co potře­bu­je­me je roz­ší­ře­ní pro Chro­me nebo Mozillu. V Pla­y­boo­ku nasta­ví­me Deve­lo­p­ment mode. V Chro­mu, v nasta­ve­ní plu­gi­nu, zadá­me IP adre­su Pla­boo­ku a pak už jen v pro­hlí­že­či zadá­me IP adre­su Pla­y­boo­ku do adres­ní­ho řádku.

V praktických cvičeních něco přeřízl, soudruhu profesore…

Už v pon­dě­lí večer po rodi­čá­ku, když jsme při­šli domů a celý prů­běh ono­ho pozd­ní­ho odpo­led­ne se nám roz­le­žel v hla­vě, došli jsme  s Evou, nezá­vis­le na sobě, k závě­ru, že ona nešťast­ná chvil­ka, kdy Matý­sek odmí­tl dát paní uči­tel­ce žákov­skou, se s ním potáh­ne mini­mál­ně celý prv­ní stu­peň, a že už “navždy” bude mít cejch žáč­ka, kte­rý je na paní uči­tel­ku “ZLEJ”.…

Dobře vychované děti to mají těžké

Jsme úpl­ná, plně funkč­ní rodi­na. Se ženou jsme spo­lu od roku 1995, máme spo­ko­je­né man­žel­ství (ano, ten­to pří­spě­vek pro­šel obou­stran­nou kon­t­ro­lou :-)), nehá­dá­me se, se ženou si vymě­ňu­je­me infor­ma­ce, zají­má­me se o pro­spěch našich dětí ve ško­le ale nenu­tí­me je, aby měly samé jed­nič­ky. Děti vede­me k posluš­nos­ti, k úctě ke star­ším, rodi­čům a k dospě­lým vůbec. Maty nemá dovo­le­né hračky…

Smutný večer

Když jsme dnes při­je­li z prá­ce domů, našli jsme Ari­nu bez­vlád­ně ležet na křes­le v před­sí­ni. Po více než dva­nác­ti letech pri­šel její čas.

Jak nainstalovat soubor img do Mapsource

Nejdří­ve si obsta­rám:  GMap­Tool (http://www.anpo.republika.pl/) cgpsmap­per (http://www.cgpsmapper.com/buy.htm) V apli­ka­ci GMap­Tool najde­me zálož­ku Files: Add Files a načtu ode­mknu­tý img sou­bor Na zálož­ce Opti­ons: Appe­ran­ce – Sys­tem, Lan­gu­age – Sys­tem, zaškrt­ne­me Ver­bo­se out­put a vlo­ží­me umís­tě­ní sou­bo­ru cgpsmapper.exe Na zálož­ce Split klik­nu­tím na polož­ku Direc­to­ry zadá­me umís­tě­ní insta­la­ce mapy (nej­lé­pe je zadat c:\garmin\ a tam vytvo­ří­me sou­bor s mapou), Cre­a­te – files…

Hasičský tábor

Hned prv­ní den prázd­nin začal Maty­mu hasič­ský tábor. Děti spa­ly ve vlast­ních sta­nech v bažant­ni­ci v blíz­kém Pla­vu. Pod­mín­ky cel­kem spar­tán­ské, ale to ke správ­né­mu tábo­ru pat­ří. Ten samý den jsme ješ­tě Kač­ku dovez­li do Vyš­ší­ho Bro­du, kde si domlu­vi­la pár dní u tety a strejdy. Tak nám zača­la man­žel­ská dovolená.

Výběrové řízení

sj dfssdfs­fdh f sdaf dsf s ffs­dů fsůf sůlfsdůf sůfd fd ldsfl­sd­fů­sdfsd­f­fjůl­sd­j­fůls f  fds lds jlfdj­ú­ewiu  dlskf ůsd­jf ůsdf ůsdf sdf dsf

Praha památková

Při prv­ní návštěvě u brá­chy v Rud­né jsme se domlu­vi­li, že urči­tě při­je­de­me mini­mál­ně ješ­tě jed­nou, začát­kem prázd­nin, abychom si pro­šli židov­ské měs­to, bez Matýska, kte­ré­ho to ve měs­tě moc neba­vi­lo (Maty měl na začá­tek prázd­nin naplá­no­va­ný hasič­ský tábor).

Jak se bráška ženil

Můj malý bráš­ka se ože­nil. Sice až po nác­ti­le­té “zná­mos­ti” a dvou dětech, ale stej­ně to byla svat­ba mého malé­ho bráš­ky. Doja­lo mě to. Jsem pros­tě měkkota.

Rodinný víkend v Praze

Krás­ný víkend strá­ve­ný u brá­chy v Rud­né, s výle­ty na Karl­štejn a do cen­t­ra Pra­hy.  V pátek v pod­ve­čer jsme vyra­zi­li na víken­do­vý pobyt k brá­cho­vi do Rud­né u Pra­hy. Ces­ta byla vol­ná, suchá, v pro­tismě­ru samý pra­žák, tak jsme vědě­li, že bude­me mít Pra­hu celou pro sebe 🙂