Rush

Napros­to úžas­ný, skvě­lý film s doko­na­lou atmo­sfé­rou, dra­ma­tic­ký, napí­na­vý i přes­to, že člo­věk, milov­ník F1, ví dopře­du, jak to dopad­ne. Jeden z mála fil­mů, kte­rý jsem si užil od prv­ní minu­ty do té posled­ní. Ani jeden z hlav­ních před­sta­vi­te­lů, Daniel Brühl a  Chris Hem­sworth nepat­ří mezí mé herec­ké oblí­ben­ce, Hun­ta jsem jako pilo­ta F1 plno­hod­not­ně neza­žil (moc mla­dý jsem…