Carpaccio ála Kuzbík

IMG_20151023_205405
Počá­teč­ní stav
30.10.2015
30.10.2015

Při dneš­ním čtvr­tém hole­ní břitvou jsem již vel­mi dob­ře zvlá­dl prv­ní prů­tah, dokon­ce i vět­ší část obtíž­ných míst kolem brad­ky a pěnu z břitvy zku­še­ně otí­ral o zápěs­tí levé ruky — prak­tic­ky přes­ně tam, kde jinak nosím hodin­ky. Břitvu jsem po dokon­če­ní prv­ní­ho prů­ta­hu peč­li­vě a vel­mi opa­tr­ně obtá­hl na řeme­nu, napě­nil tvá­ře a udě­lal něko­lik prv­ních tahů. Očis­tím břitvu a najed­nou z ruky tryská krev, je jí plné umy­va­dlo, na zrca­dle je něko­lik stří­kan­ců, pře­té­ká na pod­la­hu… Ne, tak hroz­né to neby­lo, jen jsem si seří­zl veli­ce ten­kou vrst­vič­ku kůže, ovšem krve teklo dost. Nála­du ani vědo­mí mi to nese­bra­lo, jen jsem již dneš­ní obřad dokon­čil stroj­kem. Nej­lep­ší na tom je, že vůbec netu­ším, jak se to seběh­lo. Pros­tě najed­nou tek­la krev…