Břitevníci


tumblr_nm65b95sH81uqcm7xo1_400Dnes jsem se setkal se dvě­ma kole­gy bři­tev­ní­ky. Kon­krét­ně s nic­ky Ped­rosjan a Libor. Sešli jsme se v hospůd­ce Klub malých pivo­va­rů na Husov­ce, moc sym­pa­tic­ké mís­to musím říci, neku­řác­ké, výběr z mno­ha dru­hů piva — ne že bych tomu rozu­měl, ale čer­né či spí­še polotma­vé měli a bylo dob­ré. Dal jsem si tři a měl jsem toho tak akorát.

Nicmé­ně hlav­ním důvo­dem naše­ho setká­ní bylo pře­dá­ní Putov­ní­ho balíč­ku Břitva fóra. To je kra­bi­ce plná růz­ných dru­hů holi­cích mýdel a kré­mů, vod po hole­ní, žile­tek a dal­ších pro­duk­tů slou­ží­cích k reduk­ci ochlu­pe­ní (nejen) tvá­ří (nejen) mužů. Vyu­žil jsem této skvě­lé pří­le­ži­tos­ti vyzkou­šet zají­ma­vá mýdla a krémy a sko­ro od kaž­dé­ho jsem si při­lo­že­nou škrab­kou odlou­pl něko­lik hob­li­nek, vždy tak na jed­no až dvě oho­le­ní. Cel­kem jsem si domů při­ne­sl asi 14 balíč­ků se vzo­reč­ky, tak­že mám dost na dva až tři týd­ny testování.

Do balíč­ku jsem také ale­spoň tro­chu při­spěl, a to vodou po hole­ní Wind­sor Fre­sh s pro­po­li­sem, tře­mi tes­te­ry od TOBS, žilet­ka­mi Shark, Dia­mond Pla­ti­num a Feather. Není toho moc, bohu­žel mé zku­še­nos­ti s pro­duk­ty na hole­ní jsou vel­mi ome­ze­ná. To se ale, hlav­ně díky tomu­to balíč­ku a ocho­tě kole­gů, již brzy změ­ní. Vyzkou­ším si kaž­dý z těch kré­mů a mýdel a z kaž­dé­ho hole­ní si udě­lám zápis a hod­no­ce­ní do své­ho deníč­ku :-). Zít­ra začnu s mýdlem Cala­ni Bay Rum.