The Hunger games


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

V tros­kách býva­lé Sever­ní Ame­ri­ky, v zemi Panem je hlav­ním měs­tem Kapi­tol. Oko­lo něj se roz­lé­há dva­náct při­leh­lých kra­jů. Býva­lo jich tři­náct. Tři­nác­tý kraj se ale vzbou­řil pro­ti Kapi­to­lu a ten ho srov­nal se zemí. Kapi­tol si svou moc udr­žu­je kaž­do­roč­ní­mi hla­do­vý­mi hra­mi. Kaž­dý rok se z kaž­dé­ho kra­je vybe­re chla­pec a dív­ka od věku 12 do 18 let, kte­ří pak absol­vu­jí tří­den­ní upra­vy, před­sta­vo­vá­ní, při­pra­vo­vá­ní a hlav­ně tré­nink, aby se pak moh­li s ostat­ní­mi utkat v pořa­da­te­li při­pra­ve­né aré­ně, pro­to­že vyhrát může pou­ze jeden.
Kni­hu vyprá­ví Kat­niss Ever­de­e­no­vá z dva­nác­té­ho kraje.

1. kraj-Luxusní,drahé kovy
2. kraj-Stavebnictví,mírotvorci
3. kraj-Továrny,všeobecně elektronika
4. kraj-Rybo­lov
5. kraj-Energie-solární,větrná,nukleární..
6. kraj-Transport,dopravní prostředky
7. kraj-Dře­vo
8. kraj-Tex­til
9. kraj-Obi­lí
10. kraj-Chov hos­po­dář­ských zvířat
11. kraj-Země­děl­ství
12. kraj-Uhlí
(13. kraj-Jádro­vé elektrárny)

Kat­niss má nej­lep­ší­ho pří­te­le Huri­ká­na a malou sest­ru Prim. Jsou to jedi­né co má.  Ze vše­ho nej­víc se obá­vá toho, že do her vybe­rou tepr­ve dva­nác­ti­le­tou Prim. Výběr pro­bí­há loso­vá­ním, kte­ré má ve dva­nác­tém kra­ji na sta­ros­ti Cet­kie Trin­ke­to­vá. Její oba­vy se vypl­ní, když vylo­su­je Prim. Kat­niss to nemů­že dopus­tit a nabíd­ne se za ní jako dob­ro­vol­ník. To je v chudých kra­jích, jako je ten­to vel­mi neob­vyk­lé. Za chlap­ce je vybrán Pee­ta Mallark. Ti dva se pozna­li, když Kat­niss byla na pokra­ji smr­ti a Pee­ta jí hodil chle­ba. Oba dva by na své setká­ní ale nej­ra­dě­ji zapomněli.

V obrov­ském Kapi­to­lu je spous­tu fanouš­ků čeka­jí­cích na akci. Na hry je při­pra­vu­je spo­ci­ál­ní tým. Jejich porad­cem je Hay­mitch, kte­rý už tyto hry vyhrál. Má jim pomoct s pří­pra­va­mi a říct jim co nej­víc. Hay­mitch je ale pří­liš zaměst­na­ný pohřbí­vá­ním svých vzpo­mí­nek na aré­nu pitím, že si Kat­niss s Petou musí pora­dit sami. Před sebou mají uprá­vy od vyzá­žis­tů, roz­ho­vo­ry s Cea­se­rem, tré­nink, ohod­no­ce­ní jejich schop­nos­tí a hlav­ně samot­né hry.
V aré­ně to muže kaž­dý roč­ník vypa­dat upl­ně jinak. V tom­to roč­ní­ku je to vel­ká lou­ka s lesem oko­lo. Hned prv­ní den je zabi­ta polo­vi­na splát­ců. Během her se všich­ni zabí­je­jí, spo­ju­jí, ukrý­va­jí a chys­ta­jí lsti. Na začát­ku se spo­jí dvo­ji­ce z prv­ní­ho a dru­hé­ho kra­je. To jsou  boha­té kra­ji a tito splát­ci celý život tré­nu­jí, aby se pak do her při­hlá­si­li jako dobrovolníci.
Kat­niss se spo­jí s malou Rue z jede­nác­té­ho kra­je. Spo­leč­ně odlá­ká­jí pozor­nost ostat­ních a zni­čí jejich záso­by. Postup­ně ubý­vá hrá­čů a hry se blí­ží ke kon­ci. Pořa­da­te­lé na ně posí­la­jí různá nebez­pe­čí, aby udě­la­li hry napí­na­věj­ší pro diváky.
Před hra­mi Pee­ta v celo­stát­ním roz­ho­vo­ru Kat­niss vyznal lás­ku a to všech­ny nadchlo.  Aby byly hry zají­ma­věj­ší pro divá­ky, pořa­da­te­lé změ­ní pra­vi­dla a umož­ní, aby hry moh­la vyhrát dvo­ji­ce, pokud jsou ze stej­né­ho kra­je. V tom Kat­niss vidí pří­le­ži­tost a chce se spo­jit s Pee­tou. Když ho najde, má horeč­ku a je zra­ně­ný. Scho­va­jí se v jes­ky­ni, Kat­niss se o něj sta­rá a jsou si čím dál blížší.

Zby­de jich už jen pět. Nejdří­vě umře Clo­ve z prv­ní­ho kra­je, kte­rá málem zabi­la Kat­niss. Pak Fox­fa­ce, kte­rá omy­lem sní jedo­va­té bobu­le. A pak i Tre­sh z jede­nác­té­ho kra­je, kte­ré­ho zabi­jí muto­vé, kte­ří byli poslá­ni pořa­da­te­li. Na závěr boju­jí pro­ti Cato­vi z prv­ní­ho kra­je, kte­rý je nako­nec zabit muty.
Kat­niss s Pee­tou si mys­le­li, že vyhrá­li. Pra­vi­dla se ale zno­vu změ­ni­la a vyhrát může jen jeden. Ani jeden tohle nechce a tak se roz­hod­nou sníst rulík a umřít oba. To ale kapi­tol nemů­že dopus­tit a tak umož­ní, aby vyhrá­li oba.
To je prv­ním kro­kem ke vzpou­ře. Kra­jům se líbí co se sta­lo a vola­jí po pomstě. Kat­niss a její znak repro­droz­da, kte­rý měla v aré­ně pořád u sebe, se sta­ne zna­kem pro vzpou­ru a rebe­lii. Pre­zi­den­tu Snowo­vi se to nelí­bí a chce Kat­niss zničit.

To v dal­sím díle..

HERCI:

 

  • Wri­ter
  • Pře­klad
    • Hlav­ní postavy
    • Odkaz na knihu
    • For­mát: ebook
    • Hod­no­ce­ní