Škola noci

Kníž­ka má deset dílů. (Já pře­čet­la zatím čtyři)

Zoey je oby­čej­né hol­ka. Cho­dí na střed­ní. Má nej­lep­ší kama­rád­ku, klu­ka Heatha a nejde jí mati­ka. Vede oby­čej­ný život, dokud do její ško­ly nepí­jde upír a neo­zna­čí jí. Kaž­dý, komu se tohle sta­ne, musí hned odjet do Ško­li noci. Do ško­ly pro upí­ry. Jedi­ně tam jsou v bezpečí.

Když se to dozví její Heath a rodi­če, všich­ni jí ode­že­nou. Jedi­nou pod­po­ru má od babič­ky, kte­rá jí odve­ze do Ško­li noci. Zeoy dosta­ne milou spo­lubyd­lí­cí Ste­vie- Rae. Ta jí sezná­mí s “dvoj­ča­ty” Erin a Sha­w­nee a Dami­e­nem. Všich­ni jsou fajn a dob­ře jí přivítají.

Při kaž­dém úplń­ku je ritu­ál, při kte­rém se zapá­lí svíč­ky pro všech­ny živly a všich­ni vzdá­vá­jí díky jejich bohy­ni Nyx. Pro ritu­á­lu musí mít ředi­tel­ka ško­ly Nefe­ret nadá­ní pro živly. Při ritu­á­lu Zoey cítí kaž­dý živel. Poz­dě­ji zjis­tí, že má nadá­ní pro všech­ny živly. Je prv­ní po stov­kách letech.

Zoey se dá dohro­ma­dy se škol­ním kra­sav­cem Erikem.

 

 

 • Wri­ter
  • Pře­klad
   • Hlav­ní postavy
    • For­mát: papí­ro­vá
    • Hod­no­ce­ní