Mediátor


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Kni­ha má šest dílů.

Vyprá­ví Suze, kte­rá má vzvlášt­ní dar. A to, že vidí a může mlu­vit s ducha­ma. Zjis­ti­la to, když jí umřel tatí­nek a ona moh­la dál vidět jeho ducha a mlu­vit s ním. Ten­to dar se jí ale přes­to nelí­bí. Má totiž jed­nu povi­nost. Duchy na tom­to svě­tě drží něco, co nestih­li udě­lat než zemře­li, a pro­to nemů­žou ode­jít. Medi­á­to­ři je musí vyslech­nout a pomoct jim ode­jít na onen svět. Suze vět­ši­nou tako­vé­hle pro­blémy řeší agre­siv­ně nebo pěst­mi, a tak to vět­ši­nou nedo­padlo moc dobře.

Všech­no se změ­ní, když se její mamin­ka zno­va vda­la a z New Yor­ku se pře­stě­ho­va­la do Kali­for­nie. Andy, její nevlast­ní táta, má tři syny. Nej­star­ší: Jake, kte­rý je čtvr­tá­ku  mlad­ší: Brad, kte­rý cho­dí do tří­dy se Suze a nejmlad­ší: David.
Její “nový” dům je z prv­ní svě­to­vé vál­ky. Suze dosta­la pokoj, kde jak poz­dě­ji zjis­ti­la, byl zabit mla­dý kov­boj Jes­sie, jehož duch tam zůstal. Ani jeden z poko­je nechtě­li ode­jít. Učí se spo­lu vychá­zet a oba se do sebe zami­lu­jí. Ani jeden to ale nechce dát najevo.
Ve ško­le Suze potká poz­děj­ší kama­rád­ku Cece a Ada­ma. Ředi­tel ško­ly Otec Domi­nik, kte­rý je také medi­á­tor jí pomá­há se vypo­řá­dat s duchy, kte­rý na ško­le jsou.

V šes­ti­dél­né sérii Suze zaží­vá růz­né dob­ro­druž­ství s duchy, kama­rá­dy, s bra­t­ry, s Jes­si­em, se kte­rým se poma­lu ale jis­tě začí­ná tvo­řit láska.

 

 

  • Wri­ter
  • Pře­klad
    • Hlav­ní postavy
    • Odkaz na knihu
    • For­mát: ebook
    • Hod­no­ce­ní