Loď mezi hvězdami


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Kníž­ka má tři díly. Dru­hý- Mili­on slun­cí, Tře­tí- Všech­ny bar­vy země.

Vyprá­ví jíA­my, jejíž mam­ka je bio­lož­ka a tat­ka voják. Potře­bu­jou je na loďi Uni­ver­sum, kte­rá poplu­je na novou pla­ne­tu. Zmra­zí je a pro­bu­dí je až na nové pla­ne­tě. Amy se roz­hod­ne, že rodi­če neo­pus­tí a nechá se zmra­zit taky.
Na loďi odjak­ži­va fun­gu­je sys­tém otcov­ství. Je jeden Otec a ten roz­ho­du­je o všem. Na lodi je tzv. obdo­bí, ve kte­rém všech­ny ženy poro­dí své potom­ky. Vždy, když se jeden naro­dí mimo obdo­bí, sta­ne se Synem, kte­rý se učí od Otce, aby pak pře­vzal jeho vele­ní.

Šest­nác­ti­le­tý Syn obje­ví palu­bu s krio komo­ra­mi a na prv­ní pohled se zami­lu­je do zmra­že­né Amy. Jed­no­ho dne někdo začne krio komo­ry odpo­jo­vat a mezi nimi je i Amy. Dok­tor se Synem jí jen tak tak zachrá­ní. Amy se sice vzpa­ma­tu­je, ale když se dozví, že ješ­tě na pla­ne­tě nejsou, její rodi­če musí zůstat zmra­že­ní, a že jedi­ný koho zná je Syn a Dok­tor, je jí hroz­ně. Loď se jí vůbec nelí­bí. Není tam svě­ží vánek nebo vítr. Slun­ce ani Měsíc. Není tam čer­stvá tré­vá ani krás­né nebe. Jsou tam jen kovo­vé zdi a svět­lo kte­ré se na “noc” zha­sí­ná. Lidé jsou zvlášt­ní, jako kdy­by byli bez duše. Poz­dě­ji jí Syn řek­ne, že to způ­so­bu­je Phy­d­us, kte­rý Otec dává lidem do pití. Je to lát­ka, kte­rá je omá­mí a oni udě­la­jí vše co řek­ne. Amy, kte­rá se sko­ro zhrou­tí, najde Ori­on. Kni­hov­ník, kte­rý jí všech­no vysvět­lí a pomů­že jí. Vysvět­lí jí, že na loďi jsou všich­ni stej­ní. Všich­ni mají hně­dé oči, vla­sy a sně­dou pleť. Amy, kte­rá má bílou pleť,zrzavé vla­sy a zele­né oči, moc neza­pa­dá. Pro všech­ny, kro­mě Syna, je to jen vetře­lec.

Odpo­jo­vá­ní krio komor ale nepře­stá­vá a Syn s Amy se sna­ží při­jít na to, kdo to způ­so­bu­je. Poz­dě­ji Amy nalé­zá indi­cie ukry­té po celé lodi, od Ori­o­na. Jak poz­dě­ji zjis­tí, od býva­lé­ho Syna, kte­rý při­šel na Otco­va tajem­ství a vzpou­řil se, ute­kl, vytr­hl si sle­do­va­cí a komu­ni­ka­tiv­ní zaří­ze­ní, kte­ré mají všich­ni na lodi, a celé věky se scho­vá­val. Jeho indi­cie jí dová­dí k zjiš­tě­ní, že loď už něko­lik let sto­jí na mís­tě. A to pří­mo před pla­ne­tou.

Když Otec zemře a Syn pře­vez­me vele­ní. Phy­d­us už nepo­u­ží­vá a lidé se začí­ná­jí vzpou­řet. Nelí­bí se jim život na loďi. Stou­pá kri­mi­na­li­ta ‚počet sebe­vra­hů, ale i vra­hů. Syn se sna­ží opra­vit motor, ale indi­cie jas­ně říka­jí, že na pla­ne­tě není bez­peč­no. Ale i tak se roz­hod­nou na pla­ne­tě při­stát.

 

 

  • Wri­ter
  • Pře­klad
    • Hlav­ní posta­vy
    • Odkaz na kni­hu
    • For­mát: ebook
    • Hod­no­ce­ní