Drakie


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Kni­ha má tři díly. Dru­hý — Útěk, tře­tí — Návrat.

Vyprá­ví o Jacin­dě, kte­rá žije se svou mat­kou, dvoj­če­tem Tamrou a kme­nem vyso­ko v horách. Jacin­da je drak, kte­rý na sebe může vzít lid­skou podo­bu. V kme­ni to umí kaž­dý, kro­mě její­ho dvoj­če­te. Žijí v odleh­lé kra­ji­ně, aby je nena­šli lidé, a hlav­ně lov­ci.

Dra­kiu muže bít něko­lik dru­hů. Jsou vod­ní dra­kie, bojo­vý dra­kie. Ale nej­vý­znam­něj­ší jsou mlho­tvor­ky- ta je pou­ze jed­na. (Udr­žu­je nad kme­nem mlhu, aby je z výš­ky nikdo nevi­děl.) A dra­kie co chr­lí oheń. Amy je prv­ní dra­kie za něko­lik let, co tohle doká­že a pro­to je v kme­ni veli­ce vyjí­meč­ná. Už jí ale neba­ví být jiná a chtě­la by se podí­vat do svě­ta lidí. Jed­nou se se svou kama­rád­kou zatou­lá a nara­zí na lov­ce. Zaže­nou jí do jes­ky­ně, kde jí pak obje­ví mla­dý lovec, ten jí ušet­ří a lov­ce zaže­ne.

Za to, že se poku­si­la opus­tit kmen, jí chtěl kmen uříz­nout kří­d­la. Aby mat­ka Jacin­du ochrá­ni­la, veme dce­ry a prch­nou do měs­ta. Najdou si malý domek a sest­ry začnou cho­dit do ško­ly a žít nor­mál­ní život. To se Jacin­dě nelí­bí, pro­to­že mat­ka chce, aby svou dra­kie potla­čo­va­la a sta­la se z ní nor­mál­ní hol­ka.

Ve ško­le si najde kama­rád­ku a také tam nara­zí na toho chlap­ce, co jí zachrá­nil život. Ona si jeho sice pama­tu­je, ale on jí ne. Je mu pově­do­má, a  přes­to se mu zalí­bí a začne se s ní bavit. Setká­va­jí se, ale Jacin­da nesmí dopus­tit, aby Will zjistil,co je zač. Nepo­tvá dlou­ho a Willo­vi to začne být pode­zře­lé, a nako­nec na to pří­jde. Willo­vi to ale pří­jde užas­né a mí jí rád čím dál víc. Bez ohle­du na to, že by spo­lu být nemě­li. Jejich lás­ka se vyví­jí dál, ale musí čelit spous­tě nástrah.

Jacin­da pří­jde na to, že Will měl smr­tel­nou nemoc, a pro­to mu jeho otec dal do těla dra­kijsou krev, aby pře­žil, Will pro­to umí pohy­bo­vat a mani­pu­lo­vat se zemí. Celý kmen a všich­ni lov­ci hle­da­jí Jacin­du, kte­rá se převtě­li­la před lov­ce­ma, aby zachrá­ni­la Wila pada­jí­cí­ho ze ská­ly. Poté muse­la s mat­kou i se sestrou opus­tit měs­to. Najde je její kama­rád z dět­ství. Princ kme­ne Cas­si­an.

Vrá­tí se ke kme­ni, jeli­kož se Tam­ra koneč­ně převtě­lí do mlho­tvor­ky. Ta je pro kmen důle­ži­tá a cená a pro­to je v kme­ni nechá­vá­jí. Donu­ti­li ale Jacin­du uzavřít sna­tek s Cas­si­a­nem. Jacin­da ale chce být s Willem a roz­hod­ne se s ním utéct. Její plá­ny ale zka­zí Cas­si­a­no­va sest­ra, kte­rá jí pro­ná­sle­du­je a tím je vyzra­dí lov­cům. Ty je chy­tí a odve­zou do jejich pev­nos­ti. Jacin­dě se poda­ří utéct, ale sla­bá Miri­am zůsta­ne v dodáv­ce.

S Willem, Cas­si­a­nem a Tamrou jí jedou zachrá­nit.  Jacin­da se nechá chy­tit a oni je pak zachrá­ní i s ostat­ní­mi drže­ný­mi dra­kii. Jejich lás­ku čeká dal­ši zkouš­ka, ale zvlád­nou ji a osvo­bo­dí všech­ny uvěz­ně­né dra­kie. Dál s nimi pokra­ču­je šedý dra­kie, kte­rý se už léta nepřevtě­lil. S Tamrou se do sebe zami­lu­jí.

HLAVNÍ POSTAVY:

  • Wri­ter
  • Pře­klad
    • Hlav­ní posta­vy
    • Odkaz na kni­hu
    • For­mát: ebook
    • Hod­no­ce­ní