Divergent


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/easy-content-types/includes/display-functions.php on line 349

Pří­běh se ode­hrá­vá ve měs­tě, kde jsou lidé roz­stří­dě­ní do pěti frak­cí, pod­le toho, jaké mají před­po­kla­dy, a jak se  cho­va­jí. Lidé se domní­va­li, že nemů­že fun­go­vat žád­ný řád. Kaž­dý, ale roz­po­ry při­řa­zo­val něče­mu jiné­mu.

“Ti, kte­ří vinu při­čí­ta­li agre­si, utvo­ři­li frak­ci Míru­mi­lov­ných.
Ti, kte­ří za viní­ka ozna­či­li nevě­do­mos­ti, se sesku­pi­li do frak­ce Sečtě­lých.
Ti, kte­ří zapří­či­nu ozna­či­li pokrytectví,se slou­či­li do frak­ce Upřím­ných.
Ti, kte­ří pou­ka­zo­va­li na sobec­kost se sjed­no­ti­li ve frak­ci Ode­vzda­ných.
A z těch, kte­ří odsu­zo­va­li zba­bě­lost, se sta­li Neo­hro­že­ní.”

Kni­hu vyprá­ví Bet­ri­ce. Žije s rodi­či a bra­t­rem Cale­bem ve frak­ci Ode­vzda­ných. Nosí šedé oble­če­ní a jejím úko­lem je sta­rat se více o ostat­ní, než o sebe. Nema­jí ani zdr­ca­dla, aby neby­li pří­liš zahle­dě­ní do sebe. Bea­t­ri­ce je šest­náct a to zna­me­ná, že jí čeká talen­to­vá zkouš­ka. Při této zkouš­ce všech­ny napo­jí na simu­la­ci. Simu­la­ce je umě­le vytvo­ře­ná situ­a­ce, kte­rá se ode­hra­vá v její hla­vě. Pod­le toho, jak se v simu­la­ci cho­vá, a jak uva­žu­je, bude jí při­řa­ze­na frak­ce, pro kte­rou se nej­ví­ce hodí. Její výsle­dek je ale neur­či­tý a byly jí při­řa­ze­ny tři frak­ce. Ode­vzda­nost, Neo­hro­že­nost a Sečtě­lost. Ten­to pří­pad je veli­ce oje­di­ně­lý a tako­vým lidem se říká Diver­gent­ní. Niko­mu o tom nesmí říct.
Dále musí kaž­dý pod­stou­pit obřad vol­by, na kte­rém si zvo­lí frak­ci, ve kte­ré zůsta­ne už napo­řád. Bea­t­ri­ce odjak­ži­va cíti­la, že do Ode­vzda­nos­ti nepat­ří a zvo­li­la si Neo­hro­že­nost. Její bra­tr si zvo­lil Sečtělost.Většinou si lidé vybí­ra­jí frak­ci, ve kte­ré se naro­di­li, tutíž toho, kdo si zvo­lil jinou frak­ci, si všich­ni pama­tu­jí. Ten kdo si žád­nou frak­ci nevy­be­re, nezvlád­ne zkouš­ky, nebo se roz­hod­ne ode­jít, skon­čí jako odpad­lík a bude z něj bez­do­mo­vec.

V Neo­hro­že­nos­ti je všech­no jiné, než na co byla zvyk­lá. Musí nasko­čit a vysko­čit z jedou­cí­ho vla­ku a ská­kat ze stře­chy. Bet­ri­ce se roz­hod­ne začít úpl­ně odz­no­va a nechá si říkat Tris. Násle­du­je těž­ký výcvyk nováč­ku, při kte­rém se učí bojo­vat, ale hlav­ně ovlá­dat svůj strach. Napo­jí se na jejich mozek a zjis­tí, čeho se nej­ví­ce bojí. Pod­le tich­to infor­ma­cí vytvo­ří simu­la­ci, kte­rá se vypne až poté, co se dotič­ný uklid­ní. Oby­čej­ní lidé nepo­zna­jí, že jsou v simu­la­ci. Tris je ale Diver­gent­ní a pro­to umí změ­nit děj simu­la­ce. To zpu­so­bí, že je z nováč­ků nej­lep­ší a má nej­lep­ší sco­re. Všim­ne si toho její tre­nér Čtyřka/Tobias. Po celou dobu si spo­lu budu­jí vztah a navzá­jem sepod­po­ru­jí.

Jea­ni­ne ze Sečtě­los­ti, kte­rá vyvi­nu­la různá séra, pro simu­la­ce, si vytvo­ří armá­du a zaú­to­čí na ostat­ní frak­ce. Všich­ni si mys­lí, že to dělá pro­to, aby zís­ka­la nad­vlá­du. Chce zís­kat všech­ny diver­gent­ní, aby moh­la upra­vit sérum tak, aby půso­bil i na ně. Mučí tedy Tris i Tobi­a­se. Poz­dě­ji vyjde naje­vo, že Jea­ni­ne chtě­la jen shro­máž­dit všech­ny Diver­gent­ní, aby se moh­li všich­ni vydat za oplo­ce­ní. Nikdo nevě­děl, co je za ním. Úko­lem bylo, schro­máž­dit všech­ny diver­gent­ní, aby lidé byli při­pra­ve­ni na vstup za hra­ni­ce.

Můj názor: Kníž­ka se mi hroz­ně líbi­la. Líbil se mi nápad s frak­ce­mi i s diver­gent­ní­mi. Obdi­vu­ji Vero­ni­ku. Svět a situ­a­ce v kníž­ce čte­ná­ře úpl­ně vtáh­ne. Kníž­ka se čte dob­ře a člo­vě­ka baví.

 

  • Wri­ter
  • Pře­klad
    • Hlav­ní posta­vy
    • For­mát: ebook
    • Hod­no­ce­ní