Bestie hnusný, chlupatý, nenažraný

[quo­te style=“3”]Bestie hnus­ný, chlu­pa­tý, nena­žra­ný. To se nemů­že­te jenom ohřát a zase táh­nout dál?! To tady mám auto jenom já? Sou­se­di mají dvě! A mě pře­kou­še­te kabe­ly už po tře­tí! Tím­to vyhla­šu­ji vyhla­zo­va­cí vál­ku vál­ku všem vol­ně žijí­cím kunám, potka­nům a myším.[/quote]

Dnes vstá­vá­me o něco dří­ve, pro­to­že Matý­sek jde popr­vé do nové ško­ly. Odchá­zím z bytu  o pár minut před ostat­ní­mi, abych nastar­to­val auto, nechal ho roz­mrz­nout a tro­chu zahřát. Ode­mknu, dve­ře jsou malin­ko při­mrz­lé, dám si na seda­dlo spo­lu­jezd­ce taš­ku, ani si nese­dám a otá­čím klíč­kem v zapa­lo­vá­ní. Auto jen tak škyt­ne. Hm, bude mož­ná nut­né dobít bater­ku, říkám si a po chvil­ce zno­vu star­tu­ji. A zase nic. Se zlou před­tu­chou ode­my­kám kapo­tu moto­ru. Nemý­lil jsem se. Kabe­ly od zapa­lo­vá­ní jsou pře­hry­za­né. Zase tu řádi­la něja­ká chlu­pa­tá, zuba­tá, nena­žra­ná a nevděč­ná sviňa. Kuna, mož­ná potkan. A už potře­tí pře­hryz­ne ten nejdel­ší kabel. To ta jed­na malá bes­tie neví, že mám díky jejím hrát­kám už dvě neú­pl­né sady kabe­lů? Ane­bo to mož­ná ví, a někde pod stro­mem v tůjích se zlo­my­sl­ně usmí­vá.

Je asi čtvrt na osm, v půl jsme měli být v Bor­šo­vě ve ško­le. Eva s Matýskem pádí na auto­bus do Rož­no­va, Kač­ka pěš­ky do ško­ly. Já skli­dím kabe­ly a jdu taky na bus. Poz­dě­ji obvo­lám všech­ny mož­né pro­dej­ny náhrad­ních dílů, abych zjis­til, že nejdří­ve budou kabe­ly skla­dem v půl dru­hé.