Jak potěšit děti a potrápit rodiče

Je to vcel­ku jed­no­du­ché. Uspo­řá­dej­te besíd­ku s dvě­ma postar­ší­mi “klaun­ka­mi”. Pár sou­tě­ží pro děti pro­lož­te pís­nič­ka­mi od Maxí­ků, pro­táh­ně­te to na hodin­ku čis­té­ho času a je vyma­lo­va­no. imagePokud ješ­tě někdo nemá dost, není nic lep­ší­ho než zapo­jit do sou­tě­ží i rodi­če. Pat­ří­te-li mezi mimin­ky, udě­lá­te to pro své­ho dro­beč­ka ráda a poba­vi­te se. Jste-li pro­tiv­ný zapšk­lý chlap jako já, napí­še­te podob­ný blo­gpost.

Nut­no ale říct, že dětem se to líbi­lo. Před­ško­lá­ci dosta­li na památ­ku na škol­ku medai­li, pamět­ní stuž­ku, od obce Roud­né gumo­va­tel­né pero, aktu­ál­ní to výkřik vědec­ké­ho pokro­ku, balí­ček s kníž­kou a diplo­mem. Ve škol­ce měli také při­pra­ve­né tablo. Tak­že cel­ko­vě to byla pove­de­ná roz­luč­ka s před­ško­lá­ky ve škol­ce. No, nako­nec nejsem zase tako­vý pro­ti­va, no ne? 🙂

Fotky

[nggalle­ry id=10 template=iphone]

Video