Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Miletínky

Cha­lu­pa má skrom­něj­ší pod­mín­ky, v pří­ze­mí  je kuchyň, spo­le­čen­ská míst­nost a záchod, v 1. poscho­dí jsou 4 poko­je vět­ši­nou po 2–3 válen­dách, 1 záchod, 1 spr­cha a umy­va­dlo, 2. poscho­dí asi taky tak podob­ně. Na vyba­ve­ní poko­jů je nej­lep­ší to, jak pozna­me­nal jeden z účast­ní­ků, že se tam není co roz­bít. Stav a styl zaří­ze­ní se dá popsat cel­kem jed­no­du­še a výstiž­ně dvě­ma slo­vy: Zla­tá osm­de­sá­tá :-). V kuchy­ni…

Letecké nepilotky

Hodin­ky němec­ké fir­my Steinhart jsou na fóru Chro­no­ma­gu zastou­pe­ny poměr­ně hoj­ně, a to zejmé­na mode­ly Oce­an a také pilot­ka­mi Nav B‑Uhr. Mode­ly Avai­ti­on se tu ale tak čas­to nevi­dí, dokon­ce ani v chlubí­cím vlák­nu jich moc není, recen­ze žád­ná. Tak snad neu­ra­zím, když při­dám pár řád­ků. Němec­ké věci moc nemu­sím; sice si cením němec­ké kva­li­ty, pro­to doma máme…

Paragán…

Z tera­sy nade mnou (na návštěvě) ten náš blbloun sko­čil dolů, pro­to­že za plo­tem na dru­hé stra­ně pozem­ku se obje­vil cizí pes. Udě­la­lo se mi v té chví­li špatně…Hemi je ale naštěs­tí v pořád­ku. BTW, měřím pocti­vých 186 cm. On tam byl naho­ře s námi, ležel mi u nohou a najed­nou… zmi­zel. A než nám došlo, co se sta­lo, už zuři­vě ště­kal u plo­tu.

Hemi a Bella

První krytí

Hek­tor z Letin­ské kovár­ny a Carey od Malé­ho Kosí­ře tím­to ozna­mu­jí, že udě­la­li vše, co bylo v jejich silách, aby se geno­fond Chod­ské­ho psa opět vylep­šil.

Dva týdny s MIL-Gy

Bylo neby­lo, za deva­te­ro hora­mi a deva­te­ro řeka­mi leže­lo krá­lov­ství jmé­nem Chro­no­bun­dia. Jeden z jeho oby­va­tel, děsi­vý a straš­li­vý obr Xeno­mor­phus si poří­dil stroj na měře­ní času, aby mu bylo v jeho uhel­né slu­ji vese­le­ji. Jak už ale bylo v tom krá­lov­ství smut­ným zvy­kem, po něja­ké době ho stroj času omr­zel. Obr ho chtěl roz­bít a zni­čit, ale přes mno­hé poku­sy se…

Downgrade Spotify

Nový kli­ent Spo­ti­fy sto­jí za prd, a pod­le ohla­sů nejen na Linu­xu. Jak se tedy vrá­tit ke star­ší ver­zi? Pře­svěd­če­me se, že v sezna­mu soft­wa­ru máme zdroj deb http://repository.spotify.com stable non-free pokud ano, pak nej­pr­ve odin­sta­lu­je­me novou ver­zi sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent a násled­ně nain­sta­lu­je­me ver­zi star­ší, kte­rá je v repo­zi­tá­ři jme­no­vi­tě uve­de­na sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent A…

Vltava u Záluží

Po del­ší době jsme se při jed­né z našich pra­vi­del­ných odpo­led­ních vychá­zek s Hemim vypra­vi­li do námi dosud nepro­bá­da­ných kon­čin. V Zálu­ží už jsme kdy­si byli při odlo­vu něko­li­ka kešek v oko­lí, ale k Vlta­vě jsme odtud ješ­tě nikdy nespus­ti­li :-). Ces­tič­ku, kte­rá byla vyzna­če­na na mapě bohu­žel pře­ru­ši­la čer­stvá ora­ni­ce, ale i tak se nám poved­lo najít les­ní ces­tu sle­du­jí­cí vrs­tev­ni­ci a nako­nec…

QMapShack v Linux Mint

QMa­pShack je nástup­cem skvě­lé­ho mapo­vé­ho pro­gra­mu QLand­kar­te. Zkom­pi­lo­va­ná ver­ze je k dis­po­zi­ci zatím jen pro Win­dows, na Linu­xu si musí­me binár­ku zkom­pi­lo­vat sami. Naštěs­tí to není nic moc slo­ži­té­ho. Potře­bu­je­me k tomu jen pár vývo­jář­ských balíč­ků. A pro­to­že je apli­ka­ce stá­le v cel­kem čilém vývo­ji, bude mož­ná lep­ší, když si ji nain­sta­lu­je­me z pří­mo z vývo­jář­ské­ho repo­zi­tá­ře, abychom měli k dis­po­zi­ci vždy…

Pěkná jména pro rozšíření Majordomo Turris

Od pro­sin­ce jsem také Turris­tou. Major­do­mo je uži­teč­ná věcič­ka, ale koli­krát jsem si říkal, “to si sak­ra ty host names nemů­že nata­hat z DHCP! A vida, nebyl jsem sám, komu to vadí, jen tenhle pán je mno­hem šikov­něj­ší než já 🙂 http://blog.jfila.cz/2014/11/turris-pekna-jmena-pro-rozsireni.html

Matyho druhé hodinky

Koneč­ně se Maty dočkal hodi­nek s otoč­nou lune­tou… Teď už jen ty auto­ma­ty…

Tyhle hodinky…

Skvě­lý pří­běh, tře­ba taky jed­nou budu tako­vý mít… 🙂

Telegram od dcery

Dce­ra nám posla­la tele­gram 🙂 Ode­slá­no z tele­fo­nu kde­si dale­ko na cestách, vytiš­tě­no na bez­drá­to­vé tis­kár­ně při­po­je­né ke Cloud­Prin­tu. Šikul­ka.

Ach synku, synku vraždil-li jsi…

Můj vztah s Nesbem je kom­pli­ko­va­ný. Líbí se mi jeho “neho­le­ov­ské” kníž­ky, Proc­tor a coko­liv, Lov­ci hlav; výbor­né čte­ní. Z Hole­o­vek se mi nej­ví­ce líbil Sně­hu­lák, bri­lant­ní kou­sek, sne­sl jsem Čer­vin­ku, ale Levhar­ta jsem dal s těž­kým pře­má­há­ním a sil­ným poci­tem, že autor vykrá­dá sám sebe. A tak, když jsem se doče­tl, že Har­ry Hole dostal padá­ka, sáhl jsem po Syno­vi nemo­ha se zba­vit jis­té míry skep­se.

A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kač­ka.

Instalace digikam

Dostat do počí­ta­če posled­ní ver­zi digi­ka­mu se uká­za­lo jako doce­la vel­ká výzva. Tak­že, abych neza­po­mněl, můj milý deníč­ku. Nej­pr­ve je potře­ba při­dat správ­ný repo­zi­tář, obec­ně se dopo­ru­ču­jí dva: philip5/extras phi­­li­­p5/­­ku­­bun­­tu-bac­­k­ports tedy sudo apt-add-repo­si­to­ry philip5/extras sudo apt-add-repo­si­to­ry phi­li­p5/­ku­bun­tu-bac­kports Jen­že na dvou sys­té­mech, kde jsem zkou­šel digi­kam nain­sta­lo­vat se stej­ně nain­sta­lo­va­la sta­rá ver­ze ze sys­té­mo­vé­ho repo­zi­tá­ře. Nako­nec se…