Hammond o silvestru

Tak. Roz­hod­la jsem se, že taky koneč­ně něco napíšu. 🙂 Je sil­vestr.. Oko­lo osmé hodi­ny zača­li lidé šilet s petar­da­ma a rachej­t­le­ma. Když zača­ly ty vět­ší rány, tať­ka vzal Ham­mon­da dovnitř. Byl z toho pěk­ně mimo. Držel se u tať­ky na bři­še a kle­pal se jak rat­lik :-D. Vždy, když zazně­la rána, scho­val si hla­vu do tať­ko­vo ruká­vu. Po pěti minu­tách…

Jak jsme malovali

Původ­ně jsme chtě­li malo­vat až o prázd­ni­nách, ale mam­ky kama­rád jel slu­žeb­ně do Pra­hy a tak nám svo­jí dodáv­kou při­ve­zl nový gauč tro­chu dřív. Mam­ka s tať­kou si ale řek­li, že nebu­de­me čekat do prázd­nin s gau­čem v gará­ži a tak si mam­ka vza­la dovo­le­nou a během dvou dnů sme postup­ně vykli­di­li všech­ny skří­ně a polič­ky. Ve stře­du už sme vyná­še­li sta­rý gauč,…