Konzultační odpoledne u Matyho ve škole

V pon­dě­lí 21.1.2013 jsem se tele­fo­nic­ky omlou­va­la paní ředi­tel­ce, kte­rá je i tříd­ní uči­tel­kou naše­ho Maty­ho, že jsem v prá­ci do 17,00, tak­že na kon­zul­tač­ní odpo­led­ne nestih­nu dora­zit. Chtě­la jsem se domlu­vit na jiný ter­mín, ale ochot­ná paní ředi­tel­ka mi sdě­li­la, že vlast­ně to není nut­né, že to spo­lu vyře­ší­me po tele­fo­nu, když už volám J Maty je ve…

První cesta do “nové” školy

O tom, proč jsme Maty­mu vybra­li jinou ško­lu už bylo napsá­no dost. Ale vybra­li jsme, domlu­vi­li jsme s paní ředi­tel­kou a v pon­dě­lí 29.10.2012 jsme měli ráno před tři čtvr­tě na osm při­jít. Doma jsme všech­no hez­ky naplá­no­va­li, Maty­mu vše vysvět­li­li a ráno vyra­zi­li do ško­ly. Naštěs­tí jsme se vyko­pa­li brzy. Původ­ní plán byl tako­vý, že poje­de­me všich­ni k Vláďovi…

To nejdůležitější na světě

Co je důležitější než škola?

O tom, jak to bylo s Maty­ho čer­ným smaj­lí­kem už víte… Při našem “výchov­ném” poho­vo­ru v kuchy­ni, když mi Maty pomá­hal při vaře­ní, jsem se dozvě­dě­la moc zají­ma­vou věc, kte­rá mě úpl­ně dosta­la a nikdy bych neřek­la, že Maty to bude vní­mat tak­to. Poví­da­li jsme si o tom, jak je ško­la důle­ži­tá a že to je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší věc. Maty na…

Výlet do Třeboně

Byl to posled­ní den mé dovo­le­né 🙂  Po vče­rej­ším turis­tic­kém výle­tu s babič­kou na Šuma­vu, jsme se usnes­li, že se bude­me “válet” a pokud poje­de­me na výlet, tak tam, kde se nebu­de nikam muset cho­dit (jak pro­ne­sl Maty). Matý­sek zatou­žil jet na oběd do hos­po­dy a když doma kolem 11 dopo­led­ne pře­sta­la téci voda, tak jsme vyra­zi­li. Děti…

Výlet na Šumavu

Dnes, jako kaž­do­roč­ně, jsme jeli s babič­kou na Šuma­vu. Celý výlet se odví­jel dle babič­či­na přá­ní. Jeli jsme na Hor­skou Kvil­du, kde babič­ka s dět­mi vystou­pi­la a spo­leč­ně vyra­zi­li smě­rem na Antý­gl. Ces­ta byla lesem, hezká, rov­ná a zhru­ba 4km dlou­há. Já jsme jela cca 20 km autem na Antý­gl, abych jim šla napro­ti a pak je nalo­ži­la zpět do auta a odvez­la domů.