Aby bylo jasno

clearminded2
I’m Star­ting to Crack (Nina Matthews Photography)

Inspi­ro­ván poli­tic­ko-spo­le­čen­ským kom­pa­sem Mar­ti­na Malé­ho jsem se roz­ho­dl, že si tako­vý kom­pas také udě­lám, abych v tom měl i já sám o sobě jas­no. Nut­no dodat, že u někte­rých polo­žek jsem musel dlou­ho pře­mýš­let a stej­ně si nejsem úpl­ně jis­tý. Ale tak to má asi být, bude to chtít čas. Někte­ré polož­ky jsem vyne­chal, jiné při­dal. A někte­ré bych rád při­dal, ale bojím se vidět je čer­né na bílém. Výji­meč­ně u toho­to pří­spěv­ku povo­lu­ji pří­spěv­ky a reak­ce, budu rád, při­po­jí­te-li svůj názor.

[list icon=“icon: eye-open”] 
 • Levice/pravice: PRAVICE
 • Eko­no­mi­ka: LIBERÁL
 • Teme­lín: PROTI
 • Foto­vol­taic­ké elek­trár­ny na kaž­dé dru­hé lou­ce: PROTI
 • Větr­né elek­trár­ny a far­my: PRO
 • Boj pro­ti otep­le­ní: PROTI
 • Akti­vis­ti: PROTI
 • Lisa­bon­ská smlou­va: spí­še PRO
 • Bru­sel: spí­še PRO
 • Izrael/Palestina: asi IZRAEL
 • 30 Kč popla­tek: PRO
 • ČSSD: NE
 • KSČM: NE
 • ODS: NE
 • Lidov­ci: NE
 • Top09: NE
 • Zele­ní: NE
 • Náro­dov­ci: NE
 • Ces­ty změ­ny: NE
 • Klaus: VADÍ
 • Zeman: VADÍ a moc. To už radě­ji Klause
 • Tomio: BLB
 • Bobo: krá­va posed­lá křeslem
 • Praha/Brno: PRAHA
 • Sparta/Slávie: GANCEGÁL
 • Plat ředi­te­le ČEZu: NEZAJÍMÁ
 • Psi nebo koč­ky: PSI
 • Linux/Mac/Windows: LINUX
 • ČT1: NE
 • ČT2: NE
 • Nova: NE
 • Pri­ma: NE
 • Dabing nebo titul­ky: TITULKY!!!
 • Nová matu­ri­ta: ANO
 • Povin­ná matu­ri­ta z mate­ma­ti­ky: ANO
 • Povin­ná matu­ri­ta z cizí­ho jazy­ka: ANO
 • Při­jí­ma­cí zkouš­ky na SŠ a VŠ: ANO, jednoznačně
 • Star Wars nebo Star Trek: Star Trek
[/list]