První pilotky

Dnes jsem měl popr­vé na ruce Steinhart Avi­ati­on kou­pe­né na fóru od Bam­ber­ga. Veli­ce poho­dl­né noše­ní, per­fekt­ně čitel­ný vel­ký cifer­ník, jen ta datumov­ka moh­la být pro mé stár­nou­cí oko tro­chu vět­ší, ale oce­ňu­ji její tvar a nato­če­ní, pro­to­že obec­ně datumov­ku na čtyř­ce nemu­sím. Doko­na­le čitel­né, kon­trast ruček a cifer­ní­ku je skvě­lý, tvar ruček úžas­ný. Luma krás­ně bílá a poměr­ně sil­ná. Na ruce jsou samo­zřej­mě cítit, to já rád. Ani přes svou veli­kost ale nepře­ká­ží, pod maže­tu koši­le se vejdou. Zatím vel­ká spo­ko­je­nost. V porov­ná­ní s mými miláč­ky Revue Tho­m­men Diver jim chy­bí hra­vost, ale zase, kdy­by se měl pilot roz­pty­lo­vat hrou svět­la a anti­re­fle­xu s inde­xy a ruč­ka­mi, asi by to nemu­se­lo dopad­nout moc dobře.