Pravý nefalšovaný Dexter

Darkly Dreaming Dexter (Dexter, #1)Dark­ly Dre­a­ming Dex­ter by Jeff Lindsay

My rating: 4 of 5 stars

Star­ted just today, so far so good. Like it.
EDIT: Finished the book in one rea­ding. Excellent, much bet­ter than the TV series. And much more sur­pri­sing.

Oblí­be­né pasá­že:

[list style=“plus”]
  • Uží­val jsem si pozo­ro­vá­ní dob­ře vypa­da­jí­cích idi­o­tů zíra­jí­cích jeden na dru­hé­ho. Skvě­lý vizu­ál­ní sport.
  • Oprav­du: jak může­te čekat, že upus­tím od vraž­dě­ní lidí, když nedo­stá­vám své novi­ny včas?
  • Zjev­ně jsem teď měl oprav­do­vou pří­tel­ky­ni. Kdy tohle šílen­ství skon­čí?
  • …kde sto­jí motel Cacique a pár set jeho brat­říč­ků a sestři­ček. Svým způ­so­bem je to ráj. Zvlášť když jste šváb.
  • Pří­mo jako z mas­kér­ny pro holly­wo­od­ské šlap­ky.
[/list]

Slo­vo dex­ter ve Wiki­pe­dii

OdE­n­g­lish Wiki­pe­dia

Dex­ter is a Latin adjecti­ve mea­ning “on the right hand side, skill­ful, for­tu­na­te, favo­ra­ble, pro­per, fit­ting”.

Dex­ter may also refer to:

View all my reviews

Easy con­tent types fields: