Понедельник начинается в субботу by Arkady Strugatsky

Понедельник начинается в субботуПонедельник начинается в субботу by Arka­dy Strugatsky

My rating: 3 of 5 stars

“Vy máte vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní, nosí­te brý­le, i vou­sy jste si nechal narůst, a nemů­že­te pocho­pit tako­vou jed­no­du­chou zásadu.“

Sci-fi romá­ny a povíd­ky brat­ří Stru­gat­ských mám rád, ale tahle kníž­ka je tak troš­ku z jiné­ho soud­ku. Pří­jem­né překvapení.

View all my reviews

 • KOCOUR MIMO PROVOZ Ředitelství
 • tele­fo­no­gram.“
 • Pět­ník se vra­cí, když se jím pla­tí. Když ho člo­věk jen tak odho­dí, upus­tí nebo ztra­tí, zůsta­ne tam, kam upa­dl. Pět­ník se vra­cí do kapsy v oka­mži­ku, kdy drob­né nazpá­tek pře­chá­ze­jí z rukou pro­da­va­če do rukou zákaz­ní­ka. Když se při­tom drží jed­na ruka v kap­se, obje­ví se pět­ník ve dru­hé. V kap­se zapnu­té na zip se neob­je­ví nikdy. Když má člo­věk zastr­če­né ruce do obou kapes a nechá­vá si dávat zpát­ky na loket, může se pět­ník obje­vit na kte­rém­ko­li jiném mís­tě těla (v mém pří­pa­dě se octl v botě).
 • „Je mi zná­mo, sou­dru­hu Děmi­ne, že pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu,“ řekl Kor­ně­jev zachmuřeně.
 • „Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu a srpen ten­to­krát začne v červenci!“
 • náměs­tek ředi­te­le pro věci hos­po­dář­ské Modest Matve­je­vič Kamnojedov.
 • S Modestem Matve­je­vi­čem se všich­ni sna­ži­li vychá­zet v dob­rém, jeli­kož to byl člo­věk moc­ný, neú­pros­ný a fan­tas­tic­ky nevzdělaný.
 • Vy máte vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní, nosí­te brý­le, i vou­sy jste si nechal narůst, a nemů­že­te pocho­pit tako­vou jed­no­du­chou zásadu.“
 • Na prv­ním mís­tě byl v sezna­mu ředi­tel ústa­vu Janus Polu­ek­to­ro­vič Něvstru­jev a ved­le jeho jmé­na poznám­ka tuž­kou – 2 exem­pl. Dru­hým byl sám Modest Matve­je­vič, tře­tím vedou­cí kádro­vé­ho oddě­le­ní Ker­ber Pso­vič Děmin.
 • Fjo­dor Sime­o­no­vič Kivrin, veli­ký mág a čaro­děj, vedou­cí oddě­le­ní Line­ár­ní­ho Štěstí.
 • Cris­to­bal José­vič Jun­ta, vedou­cí oddě­le­ní Smys­lu Živo­ta, byl pozo­ru­hod­ný, ale zřej­mě napros­to bez­cit­ný člověk.
 • A tak aby zby­teč­ně nezvy­šo­va­li vnitř­ní ener­gii vesmí­ru, rad­ši nepracovali.
 • Výsled­ky zkou­má­ní sta­vu plně­ní usne­se­ní ředi­tel­ství o pra­cov­ní káz­ni za obdo­bí od kon­ce prv­ní­ho do začát­ku dru­hé­ho čtvrtletí.
 • „Nástěn­né novi­ny se jme­nu­jou Za pokro­ko­vou magii. Ukaž mi tam aspoň jed­no S!“
 •  psal ruš­ti­nu švabachem.)
 • Vymřou taky někdy blbci?